ഈ മാർഗത്തിലൂടെ 40 ദിവസം കൊണ്ട് മാവ് വളർത്തിയെടുക്കാം

ആരോഗ്യകരവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളതുമായ പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആസൂത്രണവും തയ്യാറെടുപ്പും ആവശ്യമാണ്. കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും അനുയോജ്യമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ച ശേഷം, നടീൽ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ നടണം എന്നും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം.

വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കൽ എന്നിവയാണ് മാമ്പഴങ്ങളുടെ രണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രജനന ഓപ്ഷനുകൾ. മികച്ച പ്രജനന രീതി ആവശ്യമുള്ള ഇനങ്ങളെയും വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കെൻസിംഗ്ടൺ പ്രൈഡ് പോലുള്ള പോളി-എംബ്രിയോണിക് മാമ്പഴ ഇനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

പോളി-ഭ്രൂണ വിത്തുകൾ ഒന്നിലധികം മുകുളങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതിലൊന്ന് ബീ സങ്കലനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ചെയ്ത വിത്തുകൾ പലപ്പോഴും ദുർബലവും മുരടിച്ചതുമാണ്, അവ നീക്കം ചെയ്യണം. മറ്റ് വിത്തുകൾ മാതൃവൃക്ഷത്തിന്റെ ക്ലോണുകളാണ്. ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്നത് പ്രധാന ചെടിയുടെ (മുകൾ തണ്ടിന്റെ) ഭാഗം വേരുപിടിച്ച ചെടികൾ (റൂട്ട്സ്റ്റോക്ക്) വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.

ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി മാവ് നടുന്നതിന് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഏവർക്കും വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാവ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അത്യുഗ്രൻ മാമ്പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മാവ് വളർത്തിയെടുക്കാം.

Malayalam News Express