കാറിന്റ അകത്തു കീ വച്ച് മറന്നാൽ ഇനി പേടിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു നൂൽ മാത്രം മതിയാകും ഡോർ തുറക്കാൻ

ഇന്നു‌ ‌മിക്ക‌ ‌വീടുകളിലും‌ ‌ഉള്ള‌ ‌ഒരു‌ ‌വാഹനമാണ്‌ ‌കാർ‌ ‌എന്ന്‌ ‌പറയുന്നത്.‌ ‌ഒരു‌ ‌ഫാമിലിക്ക്‌ ‌സുരക്ഷിതമായി‌ ‌യാത്ര‌ ‌ചെയ്യാൻ‌ ‌കാർ‌ ‌പോലുള്ള‌ ‌വാഹനങ്ങൾ‌ ‌വളരെയധികം‌ ‌ഗുണകരം‌ ‌തന്നെയാണ്, ‌പ്രത്യേകിച്ച്‌ ‌ഈയൊരു‌ ‌സാഹചര്യത്തിൽ.‌ ‌ ‌

കാറിൽ‌ ‌പോകുമ്പോൾ‌ ‌നമ്മൾ‌ ‌ഒരുപാടു‌ ‌കാര്യങ്ങൾ‌ ‌ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.‌ ‌ഇതിൽ‌ ‌തന്നെ‌ ‌നമുക്ക്‌ ‌ചില‌ ‌സമയത്തു‌ ‌അബദ്ധങ്ങൾ‌ ‌പറ്റാറുണ്ട്.‌ ‌ഇങ്ങനെ‌ ‌ഉള്ള‌ ‌ ‌ഒരു‌ ‌അബദ്ധം‌ ‌ആണ്‌ ‌കാറിന്റ‌ ‌കീ‌ ‌കാറിന്റ‌ ‌അകത്തു‌ ‌നിന്ന്‌ ‌എടുക്കാൻ‌ ‌മറക്കുക‌ ‌എന്നുള്ളത്.‌ ‌നമ്മൾ‌ ‌പെട്ടെന്ന്‌ ‌പുറത്തേക്കിറങ്ങി‌ ‌കഴിയുമ്പോൾ‌ ‌ആയിരിക്കും‌ ‌ഈ‌ ‌ഒരു‌ ‌കാര്യം‌ ‌ഓർക്കുന്നത്.‌ ‌കീ‌ ‌എടുത്തിട്ട്‌ ‌ഇല്ലല്ലോ‌ ‌എന്നുള്ള‌ ‌ടെൻഷനിൽ‌ ‌അവസാനം‌ ‌കാറിൻറെ‌ ‌ഡോർ‌ ‌തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്ന‌ ‌അവസ്ഥ‌ ‌വരെ‌ ‌ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.‌ ‌എന്നാൽ‌ ‌ഇനി‌ ‌ഇതിൻറെ‌ ‌ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.‌ ‌ഒരു‌ ‌നൂൽ‌ ‌ഉണ്ടെങ്കിൽ‌ ‌നിങ്ങൾക്ക്‌ ‌ഇത്‌ ‌തുറക്കാവുന്നതാണ്.‌ ‌കട്ടിയും‌ ‌നീളവുമുള്ള‌ ‌നൂൽ‌ ‌ആയിരിക്കണം‌ ‌എന്ന്‌ ‌മാത്രം.‌ ‌എന്തെങ്കിലും‌ ‌അബദ്ധവശാൽ‌ ‌ഇങ്ങനെ‌ ‌പറ്റി‌ ‌ക്കഴിഞ്ഞാൽ‌ ‌ഈ‌ ‌ഒരു‌ ‌രീതിയിൽ‌ ‌ചെയ്തു‌ ‌നോക്കാവുന്നതാണ്.‌ ‌കൂടുതൽ‌ ‌അറിയാനായി‌ ‌വീഡിയോ‌ ‌കാണാവുന്നതാണ്.‌ ‌വാഹനം‌ ‌ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ‌ ‌ഈ‌ ‌ഒരു‌ ‌അറിവ്‌ ‌തീർച്ചയായും‌ ‌
ഉപകാരപ്പെടും.‌ ‌മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ ‌കൂടി‌ ‌ഈ‌ ‌ ‌


പ്രധാനപ്പെട്ട‌ ‌അറിവ്‌ ‌ഷെയർ‌ ‌ചെയ്തു‌ ‌കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.‌ ‌

Malayalam News Express