കാർ / ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി ചാർജ് പെട്ടെന്നു തീർന്നു പോകുന്നോ?ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇരട്ടി സമയം നിൽക്കും

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻവെർട്ടറുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്.

മഴയെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കു കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻറെ ചാർജ്ജ് അധികം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പല വീട്ടുകാരും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ്. നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ അല്ല ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഇൻവെട്ടറിന്റ നിലനിൽപ്പിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കും. അതു കൊണ്ട് എന്നെ ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലൈറ്റുകളും മറ്റും മാത്രം ഇൻവെർട്ടർമായി ഘടിപ്പിക്കുക. ബാറ്ററി വെള്ളം തീരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കൃത്യമായി സർവീസ് എല്ലാം ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇൻവെർട്ടർ വയ്ക്കുവാനായി. ഇത് പോലെ കാറിന്റ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജും കൂട്ടാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും

ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.

Malayalam News Express