കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന കർഷകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത, മൃഗങ്ങൾക്ക് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ പശുധൻ ഭീമ യോജന

നിലവിൽ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്ന തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും ആണ്. മിക്ക കർഷകരും പശുവിനെയും പോത്തിനേയും വളർത്തി നല്ല ലാഭം നേടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കർഷകർ വിളകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടേയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ ആശങ്കാകുലരാണ്.

പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം വിള നശിക്കുകയോ മൃഗങ്ങൾ ഒരു രോഗത്തിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അപകടത്തിനും ഇരയാകുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക്, വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ കന്നുകാലികളെ ഇൻഷൂർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കർഷകനെ കനത്ത നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.

ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് കർഷക സഹോദരങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ “പശുധൻ ഭീമാ യോജന” ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനു കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കർഷകർക്ക് സർക്കാർ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കീം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

എന്താണ് കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി?

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് 50% വരെ ഇൻഷുറൻസ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിൽ നാടൻ/സങ്കര കറവപ്പശുക്കളെ വിപണി വിലക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. കർഷക സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രണ്ട് കന്നുകാലികളെയും ഒരേസമയം ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓരോ മൃഗത്തിന്റെയും ഇൻഷുറൻസ് കാലയളവ് മൂന്നു വർഷം വരെയാണ്.

മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രക്രിയ.

നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇൻഷ്വർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമതായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകണം. ഇതിനുശേഷം മൃഗഡോക്ടറും ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റും കർഷകൻറെ വീട്ടിൽ എത്തി മൃഗത്തിൻറെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കും. തുടർന്ന് മൃഗഡോക്ടർ  ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു.

ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മൃഗത്തിൻറെ ചെവിയിൽ ഒരു ടാഗ് ഇട്ടുകൊടുക്കും. മൃഗം ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന്റെ തെളിവ്. ഇതിനുശേഷം കർഷകനെയും മൃഗത്തെയും ഫോട്ടോ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉറപ്പായി. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മൃഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

ഇതോടൊപ്പം ടാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ മൃഗത്തിന് ഒരു പുതിയ ടാഗ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബിമാഷാ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്ത പ്രീമിയം തുക ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ചേർന്നാണ് ഇത്രയും തുക നൽകുന്നത്.

Malayalam News Express